Istota pure coachingu

2015-06-09 00:10:54

Barbara Grieger
Fundamentalną rolą coacha jest pomocne towarzyszenie swemu klientowi w procesie jego osobistej metamorfozy, bez ujawniania, a tym bardziej narzucania mu swego punktu widzenia, jak jej dokonać. Coach inspiruje i motywuje klienta do aktywnego kreowania krok po kroku swego lepszego jutra; katalizuje jego rozwój osobisty, a tym samym wspiera go w podwyższeniu jakości życia. Aby ten proces przebiegał sprawnie, dąży on ku „przeniknięciu” w mapę świata cochee (tj. klienta), dzięki czemu w zindywidualizowany sposób, zadając mu odpowiednie pytania, jest w stanie poszerzyć jego spojrzenie na to, co i dlaczego chciałby tak naprawdę w swym życiu zmienić oraz jak może tego dokonać.

Coach powinien zwiększyć wgląd klienta w jego aktualną sytuację, jak i w jego bieżące zasoby oraz system wartości. Dokonując tego, coach stwarza klientowi możliwość myślenia i wypowiadania rzeczy, których najprawdopodobniej nigdy nie powiedział nikomu obiektywnemu oraz przyjrzenia się sobie bardziej niż zwykle; inicjuje u coachee zastanowienie się, jak to, co teraz robi ma się do tego, co chciałby osiągnąć i co warto zmienić, by osiągnął to, co chce. Tym samym pomaga klientowi sprecyzować jego wizję, priorytety i związane z nimi cele; by nadał kierunek własnemu życiu, świadomie decydował o jego jakości i dynamicznie wkroczył na ścieżkę spełnienia osobistych aspiracji.

Coach:
- stymuluje u klienta odkrycie marzeń, zachęca go do uwierzenia, że niemożliwe (wg jego dotychczasowej mapy świata) tak naprawdę jest możliwe i jest w stanie zostać wirtuozem własnego życia;
- skłania go do refleksji, czego mu brakuje w dotychczasowym obrazie świata, co mu przeszkadza, a co jest źródłem jego siły;
- naprowadza go na źródło jego geniuszu; pobudza go do poszukiwania rozwiązań i strategii wierząc, że jest on z natury kreatywny i zaradny;
- umożliwia mu odkrycie skutecznych rozwiązań najbardziej odpowiednich dla niego samego i pracę nad nimi;
- pomaga coachee wyjść poza dotychczasowe ramy myślenia, a zarazem porzucić jednotorowy styl myślenia. m. in. pozwala mu dostrzegać nowe perspektywy bądź też pomaga odkryć na nowo znaczenie tego, co dotąd robił.
Ludzie bardzo często nie myślą o przyszłości, nie podnoszą wzroku ponad swe obecne położenie – zupełnie jakby byli zamknięci w pudełku. Coach pomaga klientowi wydostać się z tego metaforycznego pudełka i dostrzec wyraźniej, pełniej rzeczywistość, w której żyje, pomaga mu „zdjąć klapki z oczu” (tj. niekorzystne przekonania) przysłaniające istotne szczegóły, których dotąd nie dostrzegał, aby mógł zobaczyć nowe możliwości tam, gdzie wcześniej nie widział rozwiązania, a następnie dokonał pozytywnej zmiany swojej sytuacji. Można więc powiedzieć, że rolą coacha jest m. in. oświetlanie różnego rodzaju rzeczy. Ludzie bardzo często „świecą” tylko w jednym kierunku. Dzięki pytaniom coacha zaczynają kierować snop światła gdzie indziej i oświetlają inną przestrzeń, widzą wówczas coś nowego. Dzięki temu mogą działać inaczej.

Coaching:
- pozwala lepiej rozumieć własne myśli, emocje i działania, jak również ludzi i sytuacje wokół, ułatwia zanurzenie się pod powierzchowność i dotarcie do istoty wielu, na pozór nie mających ze sobą nic wspólnego kwestii;
- wyzwala motywację ku wdrożeniu w życie konstruktywnych zmian, dodaje odwagi ku podjęciu nieraz przełomowych decyzji, jest entuzjastą, który rozbudza w kliencie zapał (metaforyczne „uruchomienie silnika”), daje mu siłę do tego, by powiedział to, czego nigdy wcześniej nie powiedział, aby marzył o tym, o czym bal się marzyc oraz aby osiągał to, czego dotąd nie śmiał osiągnąć;
- kieruje się ideą, iż "pojedyncza chwila zrozumienia może zalać całe życie sensem", a nadany sens jest tym, co szczególnie popycha ludzi do działania;
- konfrontuje klienta z jego nieświadomymi zachowaniami i starymi nawykami;
- pozwala mu przez to otrzepać się z kurzu wieloletnich naleciałości, które mu nie służyły, sprawia, że przestaje być jedynie „odtwarzaczem” przez lata utrwalanych zachowań i nieświadomym więźniem przyzwyczajeń, schematów oraz nawyków sterujących jego życiem, wyprowadza go bowiem poza powtarzane dotąd z uporem maniaka wzorce.Ułatwia klientowi to, by określił się na nowo lub zmienił sposób dochodzenia do ważnego celu, zamiast z niego rezygnować. Pomaga klientowi stworzyć nową przyszłość, która nie byłaby tylko kontynuacją przeszłości. Ludzie nieraz działają jak automat – powtarzają w kółko te same działania. Jeśli te wielokrotnie powtarzane działania nie przynosiły dotąd oczekiwanych efektów, lepiej dokonać zmian w tych działaniach, zamiast oczekiwać, że efekty nagle się pojawią, choć dotąd ewidentnie ich nie było. Rolą coacha jest związane z tym uświadomienie, iż warto monitować skuteczność podejmowanych działań, a jeśli coś nie działa, należy wypróbować coś innego;
- pomaga mu oddzielić to, co jest autentycznym jego celem od tego,co w swym mniemaniu musi i powinien, a także od tego, czego rzeczywiście chcą od i dla niego inni; uświadamia mu tym samym, że tak naprawdę ma wiele możliwości do wyboru, nie jest marionetką w rękach losu i innych osób, prowokuje do zastanowienia się, czego tak naprawdę chce od życia;
- uwalnia uśpione zdolności; ukryty lub zaniedbany dotąd potencjał klienta, jak również wydobywa jego mocne strony, a tym samym wzmaga poczucie własnej wartości;
- pomaga w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń, gdyż pozwala klientowi przekuć przeszkodę w szansę (nawet do tego stopnia, by coachee w czymś, co traktował jako swe przekleństwo nagle dostrzegł błogosławieństwo), a problem w wyzwanie oraz dba, by klient nie lekceważył ani nie pomijał pozytywnych faktów, nie „katastrofizował” bądź też nie myślał w kategoriach „wszystko albo nic”, dodaje mu także odwagi, by wykroczył poza własną sferę komfortu;
- pozwala wchodzić klientowi w różne pozycje percepcyjne, aby nie stracił kontaktu z rzeczywistością, nie przeistoczył się w narcyza ani też nie żył wyłącznie życiem innych ludzi, zapominając o osobistym spełnieniu i szczęściu;
- pomaga krok po kroku przejść przez wszystkie 3 etapy zmiany zachowań: „odmrożenie”, „zmianę” i „zamrożenie zmiany”.

Tak wzbogacona samoświadomość klienta pomoże mu, bowiem podparta czynami doprowadzi go z miejsca, w którym jest (punkt A), do miejsca w którym chciałby być (punkt B), pod warunkiem, że coach będzie czuwał nad tym, by klient był konsekwentny w tym, co robi - ludzie na ogół przejawiają bowiem silną tendencję powracania do praktykowanych latami, nawykowych sposobów myślenia i zachowania (nawet jeśli są niekonstruktywne). Stąd też w rolę coacha wpisują się takie inicjatywy jak podtrzymanie silnej motywacji klienta i wspieranie go - gdy pojawiają się u niego momenty zwątpienia - poprzez dawanie wyrazu autentycznej wiary w jego zwiększone możliwości i osiągnięcie ponadprzeciętnych w porównaniu ze stanem poprzednim rezultatów.

Coach pomaga klientowi w osiągnięciu celu, bez robienia tego za niego lub mówienia mu, co ma zrobić. Zatem coach nie daje rad ani gotowych rozwiązań, aczkolwiek pośrednio do nich prowadzi. W przeciwnym wypadku pełniłby rolę mentora, trenera, konsultanta tudzież instruktora itp. Dzieje się tak m. in. dlatego, że coach nie pozwala przekierować na siebie odpowiedzialności za postępy klienta. Tym samym coach, zwiększając u klienta poczucie odpowiedzialności za własne życie, kształtuje u niego wewnątrzsterowność. Wiąże się to z tym, iż dla coacha to klient znajduje się w centrum uwagi, tak naprawdę właśnie od klienta wszystko zależy i to on wykonuje całą pracę w procesie zmian. Niezmiernie trudno byłoby uzyskać taki stan rzeczy, gdyby coach pozwolił klientowi obciążyć go odpowiedzialnością za toczący się proces coachingowy. Chodzi o lepsze życie klienta, a najlepszym ekspertem od życia klienta jest on sam, dlatego rolą coacha jest podążanie za klientem, sprawienie, ze to on będzie „grał pierwsze skrzypce” w relacji coach-klient, nie odwrotnie. Coach przypomina więc stróża, który czuwa nad efektywnością toczącego się procesu, wspomagając się trafnie dobranymi ku temu narzędziami. Tym samym coach nie rozwiązuje problemów klienta za niego, poprzestaje na udzielaniu mu wsparcia w tym, by to klient znalazł własne rozwiązania.

Coach w pure coachingu nie powinien wykazywać się swą wiedzą / mądrością życiową, wprost przeciwnie - powinien wydobywać ją z klienta, wychodząc z założenia, że właśnie klient jest największym autorytetem w swojej dziedzinie i to on zdoła znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązania. Tym samym coach powinien nie ingerować swoim światopoglądem w przestrzeń klienta, winien być – na ile to możliwe – transparentny. Nawet jeśli ma wiedzę i doświadczenie, powinien powstrzymać w sobie pokusę podzielenia się nią z klientem – również wtedy, gdy klient zechce pójść na łatwiznę i poprosi o to. Jeśli coach postąpi w takiej sytuacji umiejętnie (np. mówiąc klientowi „nie na to się umawialiśmy”, „to wbrew sztuce coachingu”), nie zostanie niesłusznie posądzony przez klienta o bycie niezaangażowanym, niekompetentnym, lekceważącym, niekreatywnym czy też egoistycznie nastawionym.

Rolą coacha jest również odesłanie klienta do terapeuty, jeśli nie posiada on wystarczających zasobów, by proces coachingowy mógł się powieść. Coach jest w stanie udoskonalić kompetencje klienta, lecz raczej nie da rady ukształtować ich od podstaw; umożliwia on doskonalenie umiejętności i zasobów, które klient już posiadał (chociażby w minimalnej postaci) w momencie zakontraktowania coachingu. Rolą coacha nie jest bowiem „naprawianie” ludzi.

Metaforycznie mówiąc, coach dodaje skrzydeł, by klient mógł spojrzeć na swe życie z lotu ptaka i napełniony nową energią oraz perspektywą potrafił bezpiecznie i szczęśliwie wylądować, omijając przepaść. Coach, zamiast wyciągać coachee z przepaści własnymi rękoma, pracuje nad tym, by klient nauczył się do nich nie wpadać i na wszelki wypadek był w stanie wydostać się z nich o własnych siłach.

Co więcej, coach pozwala klientowi doskonalić umiejętność „bycia w tu i teraz” i utrzymywania wręcz laserowego skupienia przez dłuższy czas. Powinien być dla klienta wzorem tego, jak uważnie i aktywnie słuchać swego rozmówcę. Coachee może w następstwie procesu coachingowego wyrobić w kliencie skłonność do „myślenia pytaniami”. Bardzo istotnym aspektem roli coacha jest także zadbanie o atmosferę zaufania i życzliwości, która udzieli się klientowi oraz dostosowanie się do panujących okoliczności i osoby, z którą pracuje tak, by umożliwić jej rozwój i zbliżanie się do upragnionych celów niezależnie od tego, jakie są.

Ludziom jest z reguły o wiele łatwiej utrzymać ster w łodzi, którą płyną przez życie, gdy są przez kogoś wspierani, gdy czują, że się od nich wymaga i gdy na każdym kroku są motywowani do osiągania tego, co dla nich najlepsze, jak i trzymania się obranej drogi. Właśnie dlatego rola kompetentnego coacha w służbie jego klientowi wydaje się być niezwykle cenna, jeśli nie bezcenna...

Barbara Grieger

Uprzejmie proszę o poszanowanie moich praw autorskich i niekopiowanie mego tekstu inaczej niż poprzez odesłanie linkiem do niniejszej podstrony na DobryCoach.pl
Popularność: 136    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj