Agresja i przemoc w miejscu pracy

2022-06-16 18:02:31

ANNA NIEDZIÓŁKA
Agresja i przemoc w miejscu pracy są w ostatnich latach dostrzegane przez organizacje zajmujące się ochroną zdrowia pracowników jako poważne zagrożenie. Coraz częściej zwraca się uwagę na inne, poza fizycznymi, warunki środowiska, które wpływają na produktywność, efektywność pracy i satysfakcję z wykonywanych zadań zawodowych. Pojawia się przekonanie, że zagrożenia pochodzące ze środowiska społecznego mogą w równym stopniu dezorganizować pracę człowieka. Jako najbardziej niebezpieczne wymienia się przemoc i agresję. Zjawiska te stanowią jeden z elementów interakcji międzyludzkich i występują niemalże we wszystkich sytuacjach, w których istnieje konieczność wchodzenia w relacje z innymi ludźmi lub nawiązywania z nimi kontaktów. Miejsce pracy jest pod tym względem szczególnym środowiskiem i często wiąże się z uczestniczeniem w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych. W wielu profesjach pojawia się jeszcze dodatkowe zagrożenie ze strony osób spoza przedsiębiorstwa, z którymi pracownicy z racji wykonywanego zawodu muszą się kontaktować.
Niezależnie od tego czy agresja pochodzi z wewnątrz organizacji, czy też jej sprawcami są osoby z zewnątrz, wywiera ona istotny wpływ na funkcjonowanie zatrudnionych. Poza tym, że stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, może powodować również poważne zakłócenia w sferze ich funkcjonowania psychicznego, społecznego i zawodowego.

Przedsiębiorstwo, w którym stosowana jest agresja lub przemoc psychiczna, inaczej zwana mobbingiem, ponosi liczne koszty. Spadek zaangażowania i efektywności pracownika będącego ofiarą przemocy to zaledwie początek. Daleko iddące konsekwencje dotyczą wymiaru społecznego.
Ludzie postronni często angażują się w przemoc, jeżeli zauważą że poszkodowany cierpi i można się na nim wyżywać do woli, co potwierdza opinia D. Olweusa na temat „społecznego zarażania się” mobbiniem. B. Grabowska uważa ponadto, że mobbing jest zjawiskiem bardzo złożonym, wielopostaciowym i nie daje się opisać przez proste wyliczenie zachowań mających cechy nękania. Podana przez B. Grabowską definicja oddaje istotną cechę dzia¬łań mobbingowych – mianowicie irracjonalność przyczyn nękania pracownika. Chodzi o to, że celem tego nękania jest wyrządzenie pracownikowi szkody, przykrości, upokorzenie go, ale bez żadnej obiektywnej potrzeby czy korzyści. Stawiane pracownikowi zarzuty są, w ocenie pracownika, absurdalne, toteż trudno się przed nimi bronić. Odparcie jednych zarzutów nie poprawia sytuacji ofiary mobbingu, gdyż zaraz pojawiają się następne, równie, jego zdaniem, bezzasadne jak wcześniejsze.Irracjonalność przemocy jak i jej cecha "społecznego zarażania się" powoduje, że w problem angażuje się cały zespół. Jedni stają w obronie ofiary, inni agresora, jeszcze inni obawiają się o swój dobrostan. W krótkim czasie cały zespół lub przedsiębiorstwo jest "zainfekowane" przemocą, co dramatycznie wpływa na efektywność, skuteczność, komfort pracy i indywidualny dobrostan.
Agresja i przemoc rozprzestrzenia się jak choroba. Warto o tym rozmawiać, edukować i uwrażliwiać osoby kierujące pracownikami aby wyeliminować te zjawiska z przestrzeni życia zawodowego.
Popularność: 86    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj